Quantitative Modeler

คุณสมบัติ

 • มีความสามารถในการออกแบบกลยุทธการลงทุนโดยอาศัยโมเดลทางคณิตศาสตร์, สถิติ หรือ machine learning
 • มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม R หรือ Python เป็นต้น
 • มีประสบการณ์ด้านการลงทุน
 • ถ้ามีประสบการณ์ในตำแหน่งงานด้านนี้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 • วิจัยและพัฒนากลยุทธ์การลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีหลักทรัพย์
 • ศึกษา ออกแบบการทดลอง และทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่อาจส่งผลต่อผลตอบแทนของหุ้นแต่ละตัว
 • นำเสนอผลการศึกษาต่อผู้บริหาร

สวัสดิการ

 • ปฏิบัติงานที่บ้านเป็นประจำ (มาพบกันเพื่อประชุมบ้าง)
 • ไม่มีวันลา (ให้บริหารจัดการตัวเอง)
 • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
 • ประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กิจกรรมท่องเที่ยว

 

 

สอบถามข้อมูลเพิมเติม หรือส่งใบสมัครได้ที่

Vacharanon@think-algo.com

089-811-1802 (คุณนนท์)